Gordon Chiropractic, P.C.

Gordon Chiropractic, P.C.

229 N. Main St.

Gordon, NE  69343

Email: jkfreeze@yahoo.com

Phone: 308.282.1154